Senin, 27 April 2009

BON JOVI SUNDA

OPAT taun ka tukang. Harita kuring masih kénéh digawé di Carnival
Cruising Lines, nyaéta pausahaan kapal pesiar anu jalurna téh ti
Miami, Florida, tepi ka Kapuloan Bahama. Boga pancén téh jadi waiter
dina dék kapal.

Hiji mangsa kapal kuring katatamuan ku grup band ti New Jersey, New
York. Saha deui mun lain Bon Jovi. Batur sapagawéan mani
hariweusweus ngomongkeun Jon Bon Jovi saparakanca. Sok komo barudak
awéwé mah teu sirikna histeris. Kuring mah haré-haré baé. Rék Bon
Jovi rék Metallica, mangsa bodo! Kuring mah teu pati resep kana
musik brang-bréng-brong siga rock music téh. Resep gé kana musik
slow panineungan anu biduanna Matt Monroe, Engelbert Humperdink,
jeung Simon 'n Garfunkel.

Hiji poé wanci haneut moyan. Para tamu réa nu ngadon moé awak dina
dék kapal. Pon kitu deui Mr. Jon Bon Jovi, Mr. Richie Sambora, Mr.
David Brian, Mr. Tico Torres, jeung Mr. Alec John Such. Kabeneran
kuring ngaliwat ka palebah maranéhna.

"Hi, waiter, come here, please!" Mr. Bon Jovi ngagentraan. Manéhna
ménta orange juice, gancang baé ku kuring ditedunan. Waktu kuring
mikeun pesenan Mr. Bon Jovi, Mr. Sambora pesen lemon tea, kuring
rikat mangmawakeun. Waktu mikeun pesenan Mr. Sambora, Mr. Torres
hayang diet coke jeung kuéh pancake, teu talangké kuring nyadiakeun.
Waktu mikeun pesenan Mr. Torres, Mr. John Such ménta susu jeung roti
sandwich. Kuring mimiti keuheul. Waktu mikeun pesenan Mr. John Such,
kuring kukulutus maké Basa Sunda, "Ieu mah jelema, aya ku
ngagawékeun. Cik atuh ari pesen dahareun téh disakalikeun!"

Naha atuh ari pok téh Jon Bon Jovi ngomong, "Éta mah risiko pagawéan
manéh atuh, Céng!"

Gebeg kuring reuwas. Baruk Jon Bon Jovi bisaeun ngomong Basa Sunda?

"Har, geuning Sadérék téh tiasa nyarios Basa Sunda?" kuring nanya
tamba éra.
"Apan karuhun déwék téh ti Cisurupan," témbalna kalem.
Leng kuring ngahuleng. Asa ngimpi. Naha enya kitu Jon Bon Jovi téh
bibit buitna ti Cisurupan Garut? Panasaran kuring nanya deui, "Is
that right, Sir?"

"Silaing cangcaya?Ayeuna déwék rék nanya, ari silaing urang mana?"
"Abdi ogé sami ti Garut."
"Garut palebah mana?"
"Singajaya."
"Nyaho Kampung Mariuk di wewengkon Singajaya?"
"Tangtos atuh da abdi téh urang dinya."
"Wawuh ka Mang Sadeli tukang nyadap?"
"Kenal pisan."
"Bisi teu nyaho, anjeunna téh baraya déwék, geureuhana téh rayina
Ajengan Syukron ti Cisurupan, ari déwék ka Ajengan pernahna
kapiemang."
Kuring ngan bati olohok. Teu sangka, Jon Bon Jovi biduan hardrock nu
kasohor saalam dunya téh geuning masih kénéh teureuh Garut.

Ti harita kuring jadi mindeng ngawangkong jeung manéhna. Anu matak
kuring jadi apal silsilah kulawargana. Bapana téh jenenganana Haji
Suja'i patani tomat anu beunghar ti Cisurupan. Ari indungna téh Mrs.
Mary Joe Martin, pituin urang New Jersey. Aranjeunna tepang di Kota
Madinah, dina mangsa munggah haji.
Haji Suja'i henteu mulih deui ka Indonésia tapi ngiring sareng
ingkang geureuha ka Amérika. Di New Jersey, padamelan Haji Suja'I
tetep baé ngebon tomat. Mrs. Suja'i banget suhud ngawulaan carogé.
Tepi ka waktu kakandungan ku si cikal, Mrs. Suja'i méh baé sabrol-
broleun di kebon tomat, duméh tas nganteuran timbel keur Mang Haji.
Éta nu jadi matak si cikal lalaki téh ku bapana dingaranan Ujang
Obon Suja'i.

Tapi ku lantaran lingkungan gaul urang bulé, babaturan ulinna téh
hararésé ngucapkeun ngaranna. Nya tuluyna mah dilandi baé jadi Jon
Bon Jovi.

Sanggeus ngangkleung salila sapuluh poé, kapal balik deui ka
Palabuan Miami. Jon Bon Jovi saparakanca jrut tarurun tina kapal rék
nuluykeun lalampahanana ka New Mexico. Béjana rék shooting
vidéoklip "Blaze of Glory".
Barang rék jrut turun, Jon ngaharéwos, "Iday, lamun silaing rék
mulang ka Garut, béjaan déwék, nya. Rék ku télépon, faksimil atawa e-
mail, kumaha silaing baé. Déwék hayang milu. Haté téh geus kumejot
hayang moro bagong jeung Mang Sadeli ka Cikuray."
Kuring ngaheueuhkeun.

TILU bulan ti harita, kuring meunang cuti taunan. Maksud téh rék
nyelang balik ka Garut. Ku lantaran kitu kuring nélépon ti Miami ka
New Jersey ngabéjaan Ujang Obon. Ngan ampun rudetna. Kuring
dipingpong ka ditu ka dieu. Ti imahna dititah nélépon ka Fans Club.
Ari pék téh ti FC kudu asup heula waiting list. Lamun henteu kudu
ngomong langsung ka promotion manager, kakara nungguan akréditasi.
Jeung deui anu nampa télépon téh budak lalaki nu ngomongna semu
selébor siga biduan rap music maké basa Inggris lentong Brooklyn,
New York.
"Hi, man... stay cool okay...easy buddy, easy..," pokna. Moal salah,
pasti urang négro barayana M.C. Hammer. 
Bakat ku pusing, ceuleuweung baé kuring dina telepon, "Hi, stupid
American... listen to me! You just tell to your boss, this phone
call is from Iday. I came from Singajaya... What?... No! Singajaya
is located in Indonesia, not Africa... Do you understand?" 
Naha atuh témbalna ti béh ditu, "Har... geuning Kang Iday," ayeuna
mah sora budak awéwé mani halimpu jeung maké basa Sunda.

Kuring curinghak banget ku atoh, "Dupi ieu sareng saha?"
"Abdi téh adi kelas akang waktos sakola di Madrasah
AliyahMusaddadiyah Garut."
"Saha nya?"
"Atikah."
"Nyimas Atikah putrana Haji Tamim ti Bungbulang?"
"Sumuhun."
"Naha Nyimas aya di New Jersey?"
"Di dieu téh abdi digawé di Bon Jovi Management, diajak ku Mang Haji
Suja'i."
"Oh, kitu... kieu baé Nyimas, wartoskeun ka Jon Bon Jovi, urang
miang ka Garut téa. Ngarah teu réncéd, akang rék hiber langsung ka
Honolulu, diantos baé di Hotél Sheraton Waikiki,Hawaii."
"Mangga, Insya Alloh ku abdi badé didugikeun."
Plong haté téh ngemplong. Teu sakara-kara geuning ari ngomongjeung
baraya salembur mah.

Opat poé ti harita, pasosoré, Boeing 747 Northwest Airlines anu mawa
kuring jeung Ujang Obon alias Jon Bon Jovi geus eunteup di Bandara
Soekarno-Hatta.
Sanggeus nyokot babawaan ti pabéan, Ujang Obon ngomong, "Iday, urang
ngéndong di Bandung baé, déwék mah teu betah saré di Batawi téh."
"Heueuh, lah."
"Ayeuna urang rék maké naon miang ka Bandung?"
"Nya tumpak beus ti Terminal Kampung Rambutan, atuh."
"Ah embung déwék mah, ... ari di dieu aya séwaan limousine?"
"Silaing mah olo-olo pisan! Apan di New York ogé tuman naékangkot!"

Jon Bon Jovi keukeuh hayang tumpak limousine alias sédan méwah sasis
panjang téa. Sok nyeri cangkéng lamun tumpak sédan biasa mah, basana
téh.
"Dasar milyunér, mani élodan pisan!" kuring kukulutus.
Kapaksa kuring mapay néléponan réntal mobil sa-Jakarta. Untung baé
aya nu nyéwakeun sédan pangantén, Volvo 960 Limo-turbomatic, hiji-
hijina mérek sédan limousine anu asup ka Indonésia.

Tabuh salapan peuting. Sakadang Volvo anu ditumpakan ku kuring duaan
jeung Ujang Obon katilu supir geus tepi ka Bandung anu saterusna
langsung check-in di Grand Hotel Preanger. Bakat ku capé jeung
tunduh, rérés salat isa teu kungsi mandi heula, kuring dugsek saré
mani tibra.

Kira-kira tabuh satengah dua peuting, panto kamar aya anu ngetrokan.
Kuring ngoréjat, "Saha?"
"Déwék, Obon."
Bari lulungu, kuring mukakeun panto, "Aya naon, Jang?"
Beungeut Jon kaciri mani sepa. Ku naon yeuh? gerentes haté.

"Teuing euy, déwék téh teu bisa saré...tamba kesel tuluy nyieun
lagu. Rumpakana mah geus anggeus, tinggal nyieun judulna wungkul."
"Geus atuh, ayeuna mah saré baé heula...mikiran pijuduleun lagu mah
isuk deui baé," témbal kuring bari merelek heuay.
"Anu matak teu bisa peureum-peureum acan. Kieu balukarna lamun
béakeun barang téh. I have no stuff anymore," ceuk Jon bari
meubeutkeun manéh kana korsi.
Kuring kerung. Béakkeun barang? Dina basa American slank, kecap
stuff hartina sarua jeung dope atawa drugs alias obat bius. Boa-boa
Ujang Obon sok tripping? Ongkoh geus ilahar pikeun kaom American
celebrities mah ngonsumsi narkotika sabangsaning héroin,
kokain, atawa crack (kokain sintétis) téh.
"Barang naon? PTP? LSD? Ecstacy? Diazepam? Amphetamine? Rék meuli
anu kitu di dieu mah hésé."
"Lain atuh, ieu mah ududeun."
"Mariyuana? Hashish? Ganja? Sarua héséna, Jang."
"Silaing mah nyangka goréng baé ka déwék téh! Ieu mah udud roko
biasa, deuleu!" témbal Ujang Obon bari nyeuneu.

"Oh...gampang atuh ari nu kitu mah. Meuli baé di kafé, sugan buka
kénéh."
"Anu matak euweuh."
"Euweuh? Piraku euweuh Marlboro, Lucky Strike, Camel, Mild Seven,
Chesterfield?"
"Lain éta roko kabeuki déwék mah."
"Oh, roko kéréték? Dji Sam Soe, Gudang Garam Filter, atawa Bentoel?"
"Lain, lain éta."
"Roko mérek naon atuh kabeuki silaing téh?" kuring mimiti keuheul.

Jon Bon Jovi melong ka kuring. Bari meureudeuy semu éra, manéhna
ngomong lalaunan, "Roko Cap Gentong..."
Leng kuring ngahuleng, awahing ku reuwas awor jeung hayang seuri.
Baruk Jon Bon Jovi nyandu udud roko Cap Gentong? Naha teu salah
kitu? Tagog baé vokalis hardrock music nomer wahid, lamun indit-
inditan kudu baé maké sédan limousine, ari heug kalandep kana ngudud
roko Cap Gentong?!
Kungsi sotéh kuring meuli roko nu kitu mangsa kuring keur kaédanan
lalajo ronggéng dombrét di basisir Blanakan, Subang.

Jon Bon Jovi sahinghingeun ceurik. Euh, aing mah! Lamun henteu
digugu kahayangna kuriak matak gujrud sakuliah hotél. Ngérakeun
pisan!
Sanajan horéam nataku, kuring maksakeun manéh, "Hayu atuh, urang
néangan."
Manéhna mani haripeut. "Ka mana néanganana, nya?" 
"Urang mapay baé, ka Pasarbaru, ka Bojongloa, ka Tegallega, ka
Cicadas, lamun kapaksa-kapaksa teuing mah urang meuli baé roko
klembak menyan di tukang rampé," témbal kuring ngaheureuyan manéhna.
Jon nyéréngéh.

Jon jeung kuring kaluar ti hotél tumpak taksi. Palebah Cicadas,
taksi dieureunkeun. Jrut turun, tuluy leumpang mapay émpér toko bari
miharep susuganan aya jongko anu ngajual roko kameumeutna Jon Bon
Jovi.

Kabeneran leumpang téh ngaliwatan riungan tukang béca anu keur maén
gapléh dina trotoar jalan. Ari heug téh kadéngé aya anu
ngomong, "Najis, aing mah...balak kosong!"
Ger riungan téh sareuri éak-éakan.
Ngadéngé kitu, Jon ngarandeg bari tuluy ngahuleng.
"Ku naon, Jang?" kuring nanya rada hariwang.

Manéhna teu némbal. Rada lila manéhna ngahuleng. Naha atuh ari
gorowok téh, "Eureka! that's right! Éta pisan pijuduleun lagu téh!"

Jon katempo jigrah pisan.
"Iday, hayu urang balik ka hotél!"
"Apan urang néangan roko téa?" banget kuring teu ngarti.
"Teu kudu, urang meuli roko saaya-aya baé di hotél!" témbal manéhna
sumanget naker.

"Har... ari silaing?!" kuring ukur werat ngageremet.
Ayeuna kuring geus teu digawé dina kapal deui. Miami, Kingston,
Nassau, Puerto Rico, Bahamas, Antigua ngan kari waasna. Ti saprak
kuring kawin meunangkeun parawan urang Cikajang, kuring eureun
ngalalana. Pagawéan kuring ayeuna mah ngabantuan bapa mitoha kana
ngebon engkol jeung wortel.

Sabulan ka tukang, grup band Bon Jovi ngayakeun konser
musik "Crossroad to The East" di Jakarta. Ujang Obon ngahaja ngirim
télégram ka Cikajang. Sono hayang panggih, basana téh.

Éra-éra ogé kuring nedunan ondanganana. Harita kuring indit ka
Batawi téh sakalian iang wortel ka Pasar Induk Kramatjati. Sabalikna
ti pasar, kuring nyimpang ka Hotél Hilton International. Barang sup
ka lobby hotél, aya nu ngagentraan. "Kang Iday!" cék sora awéwé.

Ari dilieuk, kuring olohok mata simeuteun. Atikah imut. Aduh,
ieung... urut kabogoh téh mani jadi démplon kieu, gerentes haté.
Hanjakal baheula kalah ditinggalkeun...hé...hé...Diteuteup ti luhur
ka handap, katara awakna tambah ngeusi jeung tambah geulis, ngan
dangdosan mah tetep baé nganggo busana muslimah, leungeun katuhu
ngeupeul Nokia, leungeun kénca ngajinjing IBM Notebook.

"Hey, teu kénging melong sapertos kitu. Engké ku abdi iwartoskeun ka
Ceu Empat di Cikajang geura," manéhna ngagonjak. uring ngélémés éra
ngadéngé Atikah nyebut ngaran pamajikan.

"Kang, Ujang Obon tos ngantosan ti tatadi, hayu!" Kuring nuturkeun
manéhna naék lift. Reg lift eureun di tingkat pangluhurna, president
suite.

Barang amprok jeung Jon Bon Jovi, manéhna ukur maké kaos utung jeung
disasarung. Manéhna teu sirikna ngagabrug. Saterusna kuring jeung
manéhna alécok ngawangkong.

Sanggeus rinéh, "Iday, silaing inget kénéh waktu nganteur déwék
néangan roko ka Cicadas téa?"
"Tangtu baé atuh. Naha kumaha kitu?"
"Apan omongan tukang béca anu keur maén gapléh téa jadi judul lagu
kokojo keur albeum déwék anu panganyarna," témbalna semu agul bari
ngasongkeun CD anu weuteuh kénéh.
Barang maca judul lagu kokojo anu dicitak dina bungkus CD, cakakak
kuring seuri ngeunah pisan. Atuda kuring ogé milu ngadéngé, atra
pisan tukang béca téh ngomong, "Najis, aing mah!... balak kosong!"
Naha atuh ari dina judul lagu bet jadi robah kieu? Teuing Jon Bon
Jovi anu ceuli léntaheun atawa pédah nulisna maké basa nggris
lentong New Jersey. Nu sidik, dina éta CD téh ngajeblag ulisan anu
unina, "Best cut: This ain't a Love Song." .

>>>>>>> SYAM RIDWAN<<<<<<<<

Sabtu, 25 April 2009

JUST THE THREE OF USLiburan ke ciater... Kaka udah lama ga berenang di air anget....
Sebenernya lagi asyik-asyiknya berenang, tapi kasin juga kalo klamaan, tar masuk angin.... jadi berenangnya g lama...

AKU MENANGIS UNTUK ADIKKU 6 KALI

Aku dilahirkan di sebuah dusun pegunungan yang sangat terpencil. Hari demi hari,
orang tuaku membajak tanah kering kuning, dengan punggung mereka menghadap ke langit.
Aku mempunyai seorang adik, tiga tahun lebih muda dariku.

Suatu ketika, untuk membeli sebuah sapu tangan yang mana semua gadis di sekelilingku memilikinya,
Aku mencuri lima puluh sen dari laci ayahku. Ayah segera menyadarinya.
Ayah membuat aku dan adikku berlutut di depan tembok, dengan sebuah tongkat bambu di tangannya.
"Siapa yang mencuri uang itu?" Ayah bertanya. Aku terpaku, terlalu takut untuk berbicara.
Ayah tidak mendengar siapa pun mengaku, jadi Beliau mengatakan,
"Baiklah, kalau begitu, kalian berdua layak dipukul!" Ayah mengangkat tongkat bambu itu tingi-tinggi.
Tiba-tiba, adikku mencengkeram tangannya dan berkata, "Ayah, aku yang melakukannya!"
Tongkat panjang itu menghantam punggung adikku bertubi-tubi. Ayah begitu marahnya, sehingga
Beliau terus menerus mencambukinya sampai kehabisan nafas.
Sesudahnya, Ayah duduk di atas ranjang batu bata kami kemudian memarahi,
"Kamu sudah belajar mencuri dari rumah sekarang, hal memalukan apa lagi yang akan
kamu lakukan di masa mendatang? ...Kamu layak dipukul sampai mati! Kamu pencuri tidak tahu malu!"

Malam itu, ibu dan aku memeluk adikku dalam pelukan kami.
Tubuhnya penuh dengan luka, tetapi ia tidak menitikkan air mata setetespun.
Di pertengahan malam itu, aku tiba-tiba mulai menangis meraung-raung.
Adikku menutup mulutku dengan tangan kecilnya dan berkata,
"Kak, jangan menangis lagi sekarang. Semuanya sudah terjadi."
Aku masih selalu membenci diriku yang tidak memiliki cukup keberanian untuk maju mengaku.
Bertahun-tahun telah berlalu, tapi peristiwa tersebut masih seperti baru kemarin terjadi.
Aku tidak pernah akan lupa raut adikku ketika ia melindungiku.
Waktu itu, adikku berusia 8 tahun. Aku berusia 11.

Ketika adikku berada pada tahun terakhirnya di SMP, ia lulus untuk masuk ke SMA di pusat kabupaten.
Pada saat yang sama, aku diterima untuk masuk ke sebuah universitas propinsi.
Malam itu, ayah berjongkok di halaman, menghisap rokok tembakaunya, bungkus demi bungkus.
Aku mendengarnya memberengut,
"Kedua anak kita memberikan hasil yang begitu baik...hasil yang begitu baik..."
Ibu mengusap air matanya yang mengalir dan menghela nafas, "Apa gunanya?
Bagaimana mungkin kita bisa membiayai keduanya sekaligus?"
Saat itu juga, adikku berjalan keluar ke hadapan ayah dan berkata,
"Ayah, Aku tidak mau melanjutkan sekolah lagi, Aku telah cukup membaca banyak buku."
Ayah mengayunkan tangannya dan memukul adikku pada wajahnya.
"Mengapa kau mempunyai jiwa yang begitu keparat lemahnya?
Bahkan jika berarti Ayah mesti mengemis di jalanan Ayah akan menyekolahkan kalian berdua sampai selesai!"
Dan begitu kemudian Ayah mengetuk setiap rumah di dusun Kami untuk meminjam uang.
Aku menjulurkan tanganku selembut yang aku bisa ke muka adikku yang membengkak, dan berkata,
"Seorang anak laki-laki harus meneruskan sekolahnya;
kalau tidak ia tidak akan pernah meninggalkan jurang kemiskinan ini."
Aku, sebaliknya, telah memutuskan untuk tidak lagi meneruskan ke universitas.

Siapa sangka keesokan harinya, sebelum subuh datang,
adikku meninggalkan rumah dengan beberapa helai pakaian lusuh dan sedikit kacang yang sudah mengering.
Dia menyelinap ke samping ranjangku dan meninggalkan secarik kertas di atas bantalku:
"Kak, masuk ke universitas tidaklah mudah. Aku akan pergi mencari kerja dan mengirimimu uang."
Aku memegang kertas tersebut di atas tempat tidurku, dan menangis dengan air mata bercucuran
sampai suaraku hilang. Tahun itu, adikku berusia 17 tahun. Aku 20.

Dengan uang yang ayahku pinjam dari seluruh dusun, dan uang yang adikku hasilkan dari mengangkut semen
pada punggungnya di lokasi konstruksi, aku akhirnya sampai ke tahun ketiga (di universitas).

Suatu hari, aku sedang belajar di kamarku, ketika teman sekamarku masuk dan memberitahukan,
"Ada seorang penduduk dusun menunggumu di luar sana!"
Mengapa ada seorang penduduk dusun mencariku?
Aku berjalan keluar, dan melihat adikku dari jauh, seluruh badannya kotor tertutup debu semen dan pasir.
Aku menanyakannya, "Mengapa kamu tidak bilang pada teman sekamarku kamu adalah adikku?"
Dia menjawab, tersenyum, "Lihat bagaimana penampilanku.
Apa yang akan mereka pikir jika mereka tahu Aku adalah adikmu?
Apa mereka tidak akan menertawakanmu?"
Aku merasa terenyuh, dan air mata memenuhi mataku.
Aku menyapu debu-debu dari adikku semuanya, dan tersekat-sekat dalam kata-kataku,
"Aku tidak perduli omongan siapapun! Kamu adalah adikku apapun juga!
Kamu adalah adikku bagaimanapun penampilanmu..."
Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu.
Ia memakaikannya kepadaku, dan terus menjelaskan,
"Aku melihat semua gadis kota memakainya. Jadi Aku pikir kamu juga harus memilikinya."
Aku tidak dapat menahan diri lebih lama lagi.
Aku menarik adikku ke dalam pelukanku dan menangis dan menangis.
Tahun itu,ia berusia 20. Aku 23.

Kali pertama aku membawa pacarku ke rumah, kaca jendela yang pecah telah diganti,
dan kelihatan bersih di mana-mana. Setelah pacarku pulang,
Aku menari seperti gadis kecil di depan ibuku.
"Bu, Ibu tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk membersihkan rumah kita!"
Tetapi katanya, sambil tersenyum, "Itu adalah adikmu yang pulang lebih awal untuk membersihkan rumah ini.
Tidakkah kamu melihat luka pada tangannya? Ia terluka ketika memasang kaca jendela baru itu.."
Aku masuk ke dalam ruangan kecil adikku.
Melihat mukanya yang kurus, seratus jarum terasa menusukku.
Aku mengoleskan sedikit salep pada lukanya dan mebalut lukanya.
"Apakah itu sakit?" Aku menanyakannya.
"Tidak, tidak sakit. Kamu tahu, ketika saya bekerja di lokasi konstruksi,
batu-batu berjatuhan pada kakiku setiap waktu. Bahkan itu tidak menghentikanku bekerja dan..."
Ditengah kalimat itu ia berhenti. Aku membalikkan tubuhku memunggunginya,
dan air mata mengalir deras membasahi wajahku.
Tahun itu, adikku 23. Aku berusia 26.

Ketika aku menikah, aku tinggal di kota.
Sering kali suamiku dan aku mengundang orang tuaku untuk datang dan tinggal bersama kami,
tetapi mereka tidak pernah mau. Mereka mengatakan, sekali meninggalkan dusun,
mereka tidak akan tahu harus mengerjakan apa.
Adikku tidak setuju juga, mengatakan, "Kak, jagalah mertuamu saja, Aku akan menjaga Ibu dan Ayah di sini."

Suamiku menjadi direktur di pabriknya.
Kami menginginkan adikku mendapatkan pekerjaan sebagai manajer pada departemen pemeliharaan.
Tetapi adikku menolak tawaran tersebut. Ia bersikeras memulai bekerja sebagai pekerja reparasi.
Suatu hari, ketika adikku bekerja diatas sebuah tangga untuk memperbaiki sebuah kabel,
ia mendapat sengatan listrik, dan masuk rumah sakit. Suamiku dan aku pergi menjenguknya.
Melihat gips putih pada kakinya, aku menggerutu, "Mengapa kamu menolak menjadi manajer?
Manajer tidak akan pernah harus melakukan sesuatu yang berbahaya seperti ini.
Lihat kamu sekarang, luka yang begitu serius.
Mengapa kamu tidak mau menerima tawaran kami sebelumnya?"
Dengan raut muka yang serius, ia membela keputusannya.
"Pikirkan kakak ipar, ia baru saja jadi direktur, dan Aku hampir tidak berpendidikan.
Jika Aku menjadi manajer seperti itu, apa yang akan dikatakan orang?"

Mata suamiku dipenuhi air mata, dan kemudian keluar kata-kataku yang sepatah-sepatah:
"Tapi kamu kurang pendidikan juga karena aku!"
"Mengapa membicarakan masa lalu?" Adikku menggenggam tanganku. Tahun itu, ia berusia 26 dan aku 29.

Adikku kemudian berusia 30 ketika ia menikahi seorang gadis petani dari dusun itu.
Dalam acara pernikahannya, pembawa acara perayaan itu bertanya kepadanya,
"Siapa yang paling kamu hormati dan kasihi?" Tanpa berpikir sedikitpun ia menjawab,
"Kakakku." Ia melanjutkan dengan menceritakan kembali sebuah kisah yang bahkan tidak dapat kuingat.
"Ketika Aku pergi sekolah, yang berada pada dusun yang berbeda.
Setiap hari Aku dan kakakku berjalan selama dua jam untuk pergi ke sekolah dan pulang ke rumah.
Suatu hari, Aku kehilangan satu dari sarung tanganku. Kakakku memberikan satu dari kepunyaannya.
Ia hanya memakai satu sarung tangan saja dan berjalan sejauh itu. Ketika kami tiba di rumah,
tangannya begitu gemetaran karena cuaca yang begitu dingin sampai ia tidak dapat memegang sumpitnya.
Sejak hari itu, Aku bersumpah, selama Aku masih hidup,
Aku akan menjaga kakakku dan baik kepadanya."

Tepuk tangan membahana di ruangan itu.
Semua tamu memalingkan perhatiannya kepadaku.
Lidahku begitu kelu, begitu sulit berkata-kata,
"Dalam hidupku, jika ada orang yang paling pantas aku berterima kasih selain kepada kedua orangtuaku,
adalah adikku." Dan dalam kesempatan yang paling berbahagia ini,
di depan kerumunan perayaan ini, air mata bercucuran membasahi wajahku seperti sungai.


Diterjemahkan dari : "I cried for my brother six times"

Banyak hikmah dari cerita ini yang dapat dituangkan dalam kehidupan setiap orang.
Bahwa bersatu untuk maju berdasarkan hati yang ikhlas
dan suci pasti akan membuahkan hasil.Selasa, 20 Januari 2009

KAKA'S 3rd ANNIVERSARY

Tahun depan kue ultah nya pasti lebih gede dari ini Ka...

Senin, 19 Januari 2009

my Beloved Family


Istriku Maya Indriani (30)

Anakku : Kayla Zahra Izzatiya (3)

Senin, 22 September 2008

Komentar RUU APP

Sebagai seorang yang awam, yang tidak mengetahui substansi dari RUU ini, apabila memang betul multi tafsir, kepada yang kontra: "maaf, saya bahkan tidak bisa menafsirkan apapun!!" sebaliknya kepada yang pro: "saya harap anda mendukung penuh implementasinya". Sampai saat ini saya berada pada posisi yang tidak pro, tidak juga kontra.
Tetapi pada dasarnya apabila RUU itu bertujuan baik (menurut saya) , memelihara ahlaq bangsa (terutama kaum muda penerus bangsa ini) saya setuju.....
Apabila nanti saya berada pada posisi yang kontra (naudzubillah), saya akan menolaknya dengan cara yang santun, juga sopan, tidak dengan melakukan tarian erotis, di tempat umum pula, seperti yang dilakukan kawan-kawan dari ujung utara Indonesia. Pantas saja mereka yang pro ngotot dengan RUU ini...
Yang membuat saya heran, mereka yang kontra adalah yang justru berusaha dilindungi RUU ini (katanya), ada istri seorang ulama (yang aneh), istri seorang raja Jawa, bahkan aktivis perempuan, dan satu lagi yang diam-diam kontra : kaum hedonis.....

Senin, 15 September 2008

zakat maut

Saya tidak tahu seberapa banyak BAZIS atau lembaga lembaga sejenisnya tersebar di negeri ini, atau memang Sang Saudagar Kaya dari Pasuruan ini tidak tahu keberadaan lembaga ini atau mungkin juga tahu, tapi kredibelitas lembaga ini tidak mampu meyakinkan Sang Saudagar, sehingga dia lebih memilih membagikannya langsung, yang memang telah menjadi kebiasaannya.
Hanya saja dia tidak menyadari bahwa fakir miskin di negeri ini jumlahnya selalu bertambah setiap tahunnya. Sehingga yang terjadi adalah ribuan fakir miskin rela antri (mungkin) berdesak-desakan demi sejumlah uang. Bahkan bagi 21 orang dari mereka, harus antri sampai ajal, tanpa pernah menyentuhnya, apalagi menerima dan membawanya pulang. Ataupun bagi puluhan fakir miskin lainnya yang terpaksa tidak mendapat pambagian karena lebih memilih hidup dari pada mati kehabisan nafas dan terinjak-injak... Padahal banyak dari kita (yang pekerja) yang tidak perlu antri berdesak-desakan untuk mendapatkan Te....Ha.....Er.....